Vedtekter


Vedtatt ved årsmøtet 2022

VEDTEKTER FREDRIKSTAD SV

§1      Formål og omfang

Fredrikstad Sosialistisk Venstreparti er en lokalorganisasjon av Sosialistisk Venstreparti (SV).

Disse vedtekter omfavner all aktivitet i Fredrikstad SV. Sentrale vedtekter ligger til grunn for disse vedtektene. Dersom disse vedtektene kommer i konflikt med SVs generelle vedtekter, vil de sentrale vedtektene være gjeldende.

§ 2     Årsmøtet

§ 2.1      Årsmøtets myndighet

Fredrikstad Sosialistiske Venstrepartis (heretter kalt Fredrikstad SV) høyeste myndighet, er årsmøtet. Årsmøtet holdes innen utgangen av januar hvert år. Dersom særlige grunner foreligger, kan lokallagsstyret fastsette annet tidspunkt for årsmøtet.

§ 2.2      Deltagelse og stemmerett

Årsmøtet i Fredrikstad SV er åpent for alle. Medlemmer av Fredrikstad SV har tale, forslag og stemmerett. Sosialistisk Ungdoms lag som kan være dekkende for Fredrikstad, (heretter kalt SU) kan velge inntil 5 representanter som har tale-, forslags- og stemmerett. Representantene skal ha en tilknytning til Fredrikstad kommune.

§ 2.3      Årsmøtets frister

Kunngjøring av årsmøtet sendes alle medlemmer senest 30 dager før møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før møtet.

Innkalling til årsmøtet med dagsorden sendes ut senest 7 dager før møtet.

§ 2.4       Saker til behandling

Årsmøtet skal minst behandle;

Årsmøtet står videre fritt til å nedsette kontakter og utvalg som det ønsker.

Kun medlemmer som har medlemsrettigheter etter de sentrale vedtektene ved gjennomføring av årsmøte er valgbare og har stemmerett ved årsmøtet.

§ 3. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter innkalles av lokallagsstyret, eller når 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det. Slikt årsmøte innkalles med minst 21 (tjueen) dagers varsel, og kan kun behandle saken som var foranledningen til innkallingen.

Deltagelse på ekstraordinært årsmøte er lik som til ordinært årsmøte. Styret i SU kan sende inntil 5 representanter med tilknytning til kommunen.

§ 4     Medlemsmøtet

Medlemsmøtet består av alle medlemmene i Fredrikstad SV.

Medlemsmøtet er Fredrikstad SVs høyeste organ mellom årsmøtene og innkalles når Arbeidsutvalget (AU) ønsker det, eller når 1/3 av medlemmene krever det.

Styret er ansvarlig for gjennomføring av medlemsmøtet.

Medlemsmøtet behandler politiske og organisatoriske saker som har stor interesse og betydning eller som det er nødvendige å få vedtak i.

Medlemsmøtet er vedtaksdyktig med de oppmøtte representanter når styret har sendt innkalling og dagsorden, senest 14 dager før møtet. Styret i SU kan sende inntil 5 representanter med tilknytning til kommunen.

§ 5     Styret

§ 5.1 Ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for partiets politikk. Styret er ansvarlig for gjennomføringen av handlingsplanen bestemt av årsmøtet.

Styret skal virke som et koordinerende organ for å styrke lagets og partiets virksomhet.

§ 5.2 Styrets medlemmer

Styret består av minst 7 medlemmer og minst 2 varamedlemmer.

Styret er sammensatt slik:

SUs representant har fulle rettigheter og velges av SU sitt årsmøte,

SU skal også velge en vara til den faste ungdomsrepresentanten.

Representantene skal være tilknyttet kommunen.
Gruppeleder/bystyregruppas representant stiller til styret med fulle rettigheter.

§ 5.3 Varighet av verv

Leder, nestleder sekretær og kasserer velges for 2 år av gangen etter følgende oppsett:

Oddetallsår – velges leder og kasserer.
Partallsår – velges nestleder og sekretær.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 år av gangen.

§ 5.4 Styremøter

Arbeidsutvalget (AU) innkaller og setter dagsorden og innstiller på saker til styremøtene. Styret kan selv innkalle til styremøte dersom minst halve styret ønsker dette.

Innkalling med dagsorden til styremøtene skal være styremedlemmene i hende minst 7 (syv) dager før møtet.

Dersom minimum 1/3 av styrets medlemmer ønsker en politisk sak til behandling, skal saken straks settes på dagsorden.

I saker hvor det ikke oppnås enighet, kan styre fatte bindene vedtak for partiets representanter i kommunale organ. Saken skal være satt opp til dagsorden, og bystyregruppa skal være invitert til å være med på behandling av saken.

Styret skal i alle styremøter orienteres om; aktivitet i eventuelt nedsatte utvalg, medlemsutvikling og den økonomiske situasjonen til laget.

Det må være minimum 5 medlemmer av styret tilstede, for å gjøre lovlige vedtak.

Årsmøtets eventuelt valgte kontakter har
møte-, tale- og forslagsrett i styret.

Fra møtene skal det føres protokoll.

§ 5.5 Ekstraordinært Styremøte

Ekstraordinært styremøte kan innkalles med minst 24 timers varsel. Styrets representanter skal kunne delta digitalt og/eller telefonisk. Møtet kan kun behandle den sak som er foranledningen for innkallingen og som står på dagsorden.

§ 6     Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) forbereder styremøter og setter dagsorden til styremøter. AU kommer også med innstilling til sakene på dagsorden.

AU består av styrets leder, styrets nestleder og sekretær.

I saker der det er nødvendig skal AU invitere relevante personer til AU-møter. Fra møtene skal det føres protokoll.

§ 7     Ansettelser

Ansettelser i lokallaget foretas av styret.

§ 8     Utvalg

Styret kan nedsette utvalg og har ansvaret for at disse til enhver tid har en ansvarlig leder. Styret vedtar også nødvendige instrukser for utvalg og ansatte.

Der det er formålstjenlig, skal man tilstrebe god variasjon blant utvalgets medlemmer og god kjønnsfordeling i utvalget.

§ 9     Bystyregruppa

Gruppa består av alle valgte bystyrerepresentanter, med vara.

Gruppeleder velges av styret, blant de valgte faste bystyrerepresentantene. Gruppeleder er bindeleddet mellom lokallaget og politikken.

Bystyregruppa organiserer seg selv, og fremlegger for styret minst en gang pr. år hvordan de er organisert. Bystyregruppa kan benytte seg av, og inkludere alle lagets medlemmer i sitt arbeide når de finner det formålstjenlig.

Bystyregruppa har ansvar for den løpende politikken i kommunens organer, og fronte denne der de ser dette nødvendig.

Bystyregruppa er selv ansvarlig for å finne saker av stor viktighet, og eventuell kontrovers og deretter bringe disse saker inn for styrebehandling.

I tilfeller hvor bystyregruppen ikke finner enighet i sak, med et 2/3 kvalifisert flertall, kan saken løftes inn for styrebehandling, dersom AU ønsker dette. Ved slik styrebehandling har alle politisk valgte bystyrerepresentanter i kommunen forslag, tale og stemmerett ved sakens behandling.

§ 10  Nominasjonsprosessen

§ 10.1   Nominasjonskomiteen lokalt

Består av minst 3 (tre) representanter valgt av årsmøtet året før lokalvalg og i tillegg 1 (én) representant fra SU valgt ved deres årsmøte.

Nominasjonskomiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i kommunen.

§ 10.2   Nominasjonsmøtet i laget

Nominasjonsmøtet skal avholdes innen 15. mars i lokalvalgsåret, og skal kunngjøres for medlemmer minst 30 (tretti) dager før. Innstillingen fra nominasjonskomiteen sendes ut minst 14 (fjorten) dager før møtet.

Alle medlemmer i lokallaget skal gis anledning til å delta i prosessen frem til listeforslag.

Endelig vedtak gjøres av nominasjonsmøtet som består av alle medlemmene.

Medlemslista pr. den 1. i måneden som nominasjonsmøtet avholdes, er den som gjelder.

Inntil 3 (tre) SU representanter, med tilknytning til kommunen, som velges av SU-laget sitt årsmøte.

§ 10.3   Nominasjonskomiteen i fylket

Forslag til lagets representant(er) til nominasjonskomiteen i fylket, skal velges av årsmøtet året før Stortingsvalg.

§ 11   Valgkomiteen

Valgkomiteen består av:

Valgkomiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, samt etterstrebe at styret i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i laget.

§ 12  Partiskatt

Personer som representerer Fredrikstad SV i bystyret, formannskapet eller kommunale utvalg, og som mottar lønn, betaler en partiskatt på 10% av overskytende dekning av normalinntekt. Det betales ikke partiskatt på reisegodtgjørelse.

Fritak av partiskatten kan kun vedtas av AU, som vil informere styret om at fritak er gitt.

§ 13  Tolkning av vedtekter

Dersom det oppstår tvil eller uenighet om disse vedtektene, skal tolkningen av dem foretas av landsstyret.

§ 14  Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft straks, og kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med 2/3 flertall.