Politisk regnskap

Publisert av: marius.andersen Publisert: 28. juni 2023
Oppdatert: 28. juni 2023
Lesetid: ca. 5 min
Hadde vi ikke vært der, ville det ikke skjedd: Vi har vært med å vedta en hel masse politikk, som er utformet i samarbeid med de andre rødgrønne partiene. Denne første delen av teksten skal fremheve særlig noen av de sakene som SV har stått i førersetet for å kjempe for.

Hadde vi ikke vært der, ville det ikke skjedd:

Vi har vært med å vedta en hel masse politikk, som er utformet i samarbeid med de andre rødgrønne partiene. Denne første delen av teksten skal fremheve særlig noen av de sakene som SV har stått i førersetet for å kjempe for.

Tillitsreform

Her har SV vært helt i førersetet for å kjempe gjennom denne saken. Det har vært mye motstand fra administrasjonen, men vi har trumfet gjennom vedtak etter vedtak, og nå er man i gang med å rulle ut tillitsreformen, først og fremst i noen utvalgte virksomheter, og deretter i hele kommunen. Vi er ikke i mål, og et slik arbeid handler om systematiske endringer over tid, men vi skal fortsette dette til alle ansatte opplever seg hørt i sin arbeidshverdag.

Egen hovedavtale for elevmedvirkning

Som landets første kommune, initierte SV, etter samtale med EO, et forslag om å innføre en hovedavtale for elevmedvirkning. Det fikk flertall, og vi er nå i forsetet for demokratiutvikling og arbeid med medvirkning hos elever. Vi jobber med prosjektet Demos, vi har demokratiguider og vi har et samarbeidsprosjekt med Redd barna, som heter «Helt ærlig», som handler om å gi ungdommene innflytelse hos beslutningstakere i kommunen.

Digital varslingskanal for skolemiljøsaker

Dette var et initiativ fra ungdomsrepresentanter fra AP, Høyre og Frp i oppvekstutvalget. Etter tilbakemelding fra ungdom, etter at varslingskanalen hadde vært operativ i to år, viste det seg at ingen visste om den. SV tok derfor initiativ til at kommunen skulle innføre tiltak for å synliggjøre den, og det blir nå distribuert QR-koder til alle klasserom i starten av skoleåret, slik at alle elever lett kan varsle om mobbing.

Skolemiljøsaker – plan for skolemiljø

Da vi behandlet oppvekstplanen, la vi inn strenge krav om at man skal jobbe særlig for de elevene som føler seg mobbet av voksne. Det er at alvorlig tillitsbrudd når det skjer. I plan for skolemiljø er dette belyst, og planen er nå innlemmet i hele skolesystemet i Fredrikstad, og skal følges.

Endret retningslinjer for tildeling av skoleplass

SV tok initiativ, sammen med Høyre, til å fremme et forslag om at barnets opplevelse og stemme skal vektlegges i saker hvor man må søke om å få lov til å bytte skole. Dette er nå vedtatt gjennom nye retningslinjer.

Digitale psykososiale helsetjenester for ungdom

Dette er nå klart til å bli rullet ut i kommunen, men må ha på plass siste finansiering. Dette var et av SVs initiativ inn i forhandlinger med de rødgrønne partiene.

Skolene som nærmiljøarenaer

Vi har vedtatt at skolene skal utvikles som nærmiljøarenaer. Dette har administrasjonen ikke fulgt opp, men vi presser på.

Minoritetsrådgiver

SV fremmet forslag om at ungdomsskolene skal ha tilgang på en minoritetsrådgiver. Dette ble fulgt opp på en måte slik at man fikk en utvidet ressurs til elevtjenesten.

Leksebevisste skoler

En av sakene SV fikk gjennom i forhandlinger med de andre rødgrønne partiene, særlig i samarbeid med Rødt, var å få leksefrie skoler i Fredrikstad. Underveis i arbeidet valgte vi å gå for at skolene skal være leksebevisste, for det handler i større grad om individtilpassede øvingsoppgaver. Det er nå flere skoler som er i gang med å bli leksebevisste, og det er frivillig for skolene å bli det, slik at forankringen kommer nedenfra.

Samarbeid mellom kulturskolen og SFO – etablering av SuperSFO

MDG og SV fremmet hver sine forslag i henholdsvis kultur- og miljøutvalget og oppvekstutvalget, om et kulturskole/SFO-samarbeid, som har resultert i at mange SFO-barn nå har tilgang på kulturskoleaktivitet.

Økt grunnbemanning og sykefravær

En annen sak SV og Rødt har kjempet frem, etter at Rødt foreslo at vi skulle gå sammen om det inn i forhandlingene med de andre rødgrønne partiene, var å øke grunnbemanning for å få ned sykefraværet. Vi har nå fått i gang en pilot på utvalgte virksomheter i oppvekst og i helse, og i helse ser vi allerede at sykefraværet har gått ned. Dette ønsker vi å utvide ytterligere fremover, og våge å hente midler fra vikarbudsjettene.

Vold i nære relasjoner

Da vi behandlet plan mot vold i nære relasjoner gjorde SV et stort forarbeid som resulterte i flere endringer i planen. Blant annet fikk vi vedtatt at kommunen må fungere som voldskoordinator ut mot eksterne aktører som Familievernkontoret og politiet, for at man skal jobbe best mulig i fellesskap. Dette er ikke gjennomført av administrasjonen ennå, men vi presser på. I tillegg vedtok vi at filmen «Sinnamann» skal vises til flere skoleelever, da vi vet at dette har en effekt på å få barn til å åpne seg om vold i hjemmet.

Skeiv helse

Vi fikk flertall i bystyret for at kommunens ansatte i oppvekst- og helseseksjonene skal få økt kompetanse om skeiv helse. Vi fikk også flertall for at vi skal få et gratis lavterskel helsetilbud for skeive unge, som i dag mangler et tilbud hvor de blir møtt av folk med riktig kompetanse.

Interkommunalt samarbeid om barnevern

SV tok initiativ til å gå i dialog med politikere i Sarpsborg om å etablere interkommunale barneboliger for barn som ikke blir fosterhjemsplassert, fremfor å kjøpe dyre private tjenester. Dette er nå vedtatt og igangsatt i begge byer. I tillegg til dette, jobbes det også med et interkommunal fosterhjemsrekruttering og interkommunal barnevernsvakt.

Universelt utformet lekeplass:

SV fikk flertall for å få en universelt utformet lekeplass i sentrum. Denne skal nå etableres på Tollbodplassen i løpet av 2023.

Gjennomgang av seksualundervisningen på skolen

Sammen med AP og Høyre fremmet SV forslag i oppvekstutvalget om at man må gjennomgå hvordan seksualundervisningen foregår på ungdomsskolene i Fredrikstad. Dette gjorde vi etter et møte med et utvalg av ungdommer som sa at det var lite lærdom i måten denne var lagt opp i dag, og at de ønsket den reformert. Det er nylig vedtatt, og vi får informasjon om dette etter sommeren.

Dette har vi kjempet for å unngå å bli kuttet vekk, sammen med de andre rødgrønne partiene:

Dette er en liste med eksempler over andre viktige saker det har vært god og bred tilslutning om i Fredrikstad:

Og til sist en liste over forslag vi har forsøkt å få vedtatt, men ikke fått flertall for dessverre – da trengs et sterkere SV!


Vi vil forsøke oppdatere denne oversikten underveis